Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4. ,
1.5.
1.5.1. 1.1
1.5.2. 1.2 ( )
1.5.3. 1.3 ,
1.5.4. 1.4
1.5.5. 1.5
1.5.6. 1.6
1.5.7. 1.7
1.5.8. 1.8
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-5-4-tablica-1-4-trebovaniya-k-maslam-i-rabochim-zhidkostyam.html

1.5.4. 1.4

* . SAE (. 1.10).
**

«
1.5.3. 1.3 ,
»
1.5.5. 1.5

>