Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.5.1.
2.5.2.
2.5.2.1. ()
2.5.2.2. ()
2.5.2.3. (IAC)
2.5.2.4. (VAD)
2.5.2.5. (VIS)
2.5.2.6. (VTCS)
2.5.2.7.
2.5.2.8.
2.5.2.9.
2.5.2.10.
2.5.2.11. (CAN)
2.5.2.12.
2.5.3.
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-5-2-2-datchik-polozheniya-raspredvala-skr.html

2.5.2.2. ()

.

. 2.229. : 1 ; 2 ; 3 ; 4«
2.5.2.1. ()
»
2.5.2.3. (IAC)

>