Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.3.1.
2.5.3.2.
2.5.3.3.
2.5.3.4.
2.5.3.5.
2.5.3.6. ( )
2.5.3.7.
2.5.3.8.
2.5.3.9.
2.5.3.10.
2.5.3.11.
2.5.3.12.
2.5.3.13.
2.5.3.14.
2.5.3.15.
2.5.3.16. (VAD)
2.5.3.17. PCM
2.5.3.18.
2.5.3.19.
2.5.3.20.
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-5-3-4-datchik-davleniya-vo-vpusknom-kollektore.html

2.5.3.4.

(P0101)
PCM ( ).
5,0 /. 5 , 50 % , PCM , .
96,5 /. 5 , 2000 1, PCM , .

(P0102)
PCM . 1P PCM 0,21 , PCM , .

(P0103)
PCM . 1P PCM 4,9 , PCM , .

«
2.5.3.3.
»
2.5.3.5.

>